Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имот с идентификатор 99087.13.8, находящ се в землището на кв. Горни Воден, община Асеновград, засегнат от обект: „Път II-86 „Пловдив - Асеновград - Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“, за който РМС № 248/17.04.2015 г. е влязло в законна сила чрез решение на ВАС, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имот с идентификатор 99087.13.8, находящ се в землището на кв. Горни Воден, община Асеновград, засегнат от обект: „Път II-86 „Пловдив - Асеновград - Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“, за който РМС № 248/17.04.2015 г. е влязло в законна сила чрез решение на ВАС, че започва изплащане на определеното парично обезщетение

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

             

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на отчуждени части от имот с идентификатор 99087.13.8, находящ се в землището на кв. Горни Воден, община Асеновград, засегнат от обект: „Път II-86 „Пловдив - Асеновград - Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“, за който Решение на Министерски съвет № 248/17.04.2015 г. е влязло в законна сила чрез решение на Върховен административен съд, че започва изплащане на определеното парично обезщетение.

 

За целта е необходимо, да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи, доказващи правото за получаване на обезщетението:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • удостоверение за актуално състояние на юридическото лице;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

 

Сумата за полагащото се обезщетение ще бъде преведена на правоимащите лица по посочена от тях сметка в търговска банка.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Пловдив, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

           

22.10.2015 г.