Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за изграждането на обект: Път III – 5802 Тополово - Поройна /III – 667 Първомай – Дълбок извор/, мост над река Чинар дере при км 19+435 и пътна варианта, за които отчуждителният акт е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за изграждането на обект: Път III – 5802 Тополово - Поройна /III – 667 Първомай – Дълбок извор/, мост над река Чинар дере при км 19+435 и пътна варианта, за които отчуждителният акт е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

             

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за изграждането на обект: Път III – 5802 „Тополово - Поройна /III – 667 Първомай – Дълбок извор/“, мост над река Чинар дере при км 19+435 и пътна варианта, за които отчуждителният акт - Заповед № ДС-09-16/05.08.2015 г. на Областния управител на област Пловдив, е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост, и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • актуална скица на имота – оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

 


Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област Пловдив,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

           


07.10.2015 г.