Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обекти: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300, в землищата на гр.София - район Връбница, район Люлин и р-н Надежда и с. Мрамор - район Връбница, община Столична и Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, в землищата на гр. София за които РМС № 438/12.06.2015 г., е влязло в законна сила, чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обекти: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300, в землищата на гр.София - район Връбница, район Люлин и р-н Надежда и с. Мрамор - район Връбница, община Столична и Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, в землищата на гр. София за които РМС № 438/12.06.2015 г., е влязло в законна сила, чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

СЪОБЩЕНИЕ

            В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обекти: Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300, в землищата на гр.София - район Връбница, район Люлин и р-н Надежда и с. Мрамор - район Връбница, община Столична и Път II-18 „Софийски околовръстен път“ от км 0+780 до км 6+300 – изместване и реконструкция на съоръжения на други ведомства, в землищата на гр. София – район Връбница и район Надежда, както и с. Мрамор - район Връбница, община Столична, за които Решение на Министерски съвет  № 438/12.06.2015 г., е влязло в законна сила, чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка,
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.   

 

 

 

07.12.2015 г.