Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на поземлени имоти, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, отчуждени с РМС № 934 от 30.11.2015 г., че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на поземлени имоти, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, отчуждени с РМС № 934 от 30.11.2015 г., че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

  

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

  

СЪОБЩЕНИЕ

            В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на поземлени имоти, засегнати от обект: Път III - 5004 „Обход гр. Габрово“ от км 0+000 до  км 31+000, трети етап, от км 10+940.74 до 20+124.50 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130, и участък от км 20+124.50 до км 30+673.48, отчуждени с Решение на Министерския съвет № 934 от 30.11.2015 г., че започва изплащане на определените парични обезщетения, за тези имоти, за които е налице влязъл в сила отчуждителен акт.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че РМС №816/21.12.2013 г. не е обжалвано от заявителите или, в случай на съдебно обжалване, копие от постановеното съдебно решение;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с точни суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

 

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Габрово,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

 

 

 

 

11.12.2015 г.