Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » АПИ уведомява заинтересованите лица, че започва изплащане на паричните обезщетения, постановени с влязло в сила РМС № 736/18.09.2015 г. за: поземлен имот с подобрения със стар идентификатор 48489.2.506 (част от имот с нов идентификатор 48489.2.647) и сграда със стар идентификатор 48489.2.506.1, (нов идентификатор 48489.2.647.1), землище гр. Монтана, необходими за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20

АПИ уведомява заинтересованите лица, че започва изплащане на паричните обезщетения, постановени с влязло в сила РМС № 736/18.09.2015 г. за: поземлен имот с подобрения със стар идентификатор 48489.2.506 (част от имот с нов идентификатор 48489.2.647) и сграда със стар идентификатор 48489.2.506.1, (нов идентификатор 48489.2.647.1), землище гр. Монтана, необходими за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

             

           

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява заинтересованите лица, че започва изплащане на паричните обезщетения, постановени с влязло в сила РМС № 736/18.09.2015 г. за: поземлен имот с подобрения със стар идентификатор 48489.2.506 (част от имот с нов идентификатор 48489.2.647) и сграда със стар идентификатор 48489.2.506.1, (нов идентификатор 48489.2.647.1), землище гр. Монтана, необходими за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20.

За целта в деловодството на АПИ следва да се представят документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт, а именно: молба свободен текст с телефон за връзка;

  • актуални скици на имотите – оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за тежести върху имотите, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол – при необходимост;
  • декларация по образец - файл за изтегляне.

 


Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица в търговска банка, по посочени от тях сметки.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, неполучените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област Монтана,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


 

14.10.2015 г.