Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ Благоевград обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи частна държавна собственост

ОПУ Благоевград обявява търг с тайно наддаване за продажба на бракувани движими вещи частна държавна собственост


API-LOGO_NEW-mini.png

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ

БЛАГОЕВГРАДЗ А П О В Е Д

На основание чл.6 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997 г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, чл. 63, ал. 2 от Вътрешните правила за организация на работа в Агенция „Пътна инфраструктура“при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на АПИ и във връзка с Решениена Управителния съвет на АПИ, отразено в протокол № 12069 / 15 от заседание, проведено на 05.09.2015 г.,както и пълномощно с изх. № П – 324 от 25.09.2015 г. от Председателя на УС на АПИ,

 

 

Н А Р Е Ж Д А М:

 І. Да се проведе търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи /бракувани материални активи/ - частна държавна собственост, стопанисвани от Областно пътно управление - Благоевград на 22.10.2015 г.от 14.00 ч. в стая № 4, етаж 2 в сградата на Областно пътно управление – Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, гр.Благоевград.

ІІ. Продажбата на бракуваните материални активи включва:

 

- бунгало, намиращо се в местността „Бодрост“, с инв. № 203010.

 

lll. Първоначалната тръжна цена е в размер на 314.00 лв.без ДДС.

lV. Депозитът за участие е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на вещаи е равен на 31, 40 лв.

V. Депозитът за участие се внася по банков път по следната банкова сметка:

 

IBAN BG 85UNCR 966 033 884 626 11

BIC код за Уни Кредит Булбанк: UNCRBGSF,

считано от датата на публикуване наобявлението до 17, 00 ч. на 21.10.2015 г.

VI.Мястото и начина на оглед на веща може да се извърши по следния начин;

- през всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. по местонахождението на бунгалото, намиращо се в местността „Бодрост“. 


Н А З Н А Ч А В А М:

Комисия за провеждане на търг с тайно наддаване за продажба на бракувани материални активи в следния състав:

Председател: Стоил Паргов - н.о. АО и юрист;

Членове:1.инж. Иванка Алексова - гл. експерт в отдел ИРД;

2.Здравка Пединска – ст. счетоводител;

Комисията да се събере на 22.10.2015г. от 14.00ч. в стая № 4 в сградата на Областно пътно управление – Благоевград за отваряне на урната и класиране на офертите в тръжен лист.

След провеждане на търга, комисията да състави и подпише тръжен протокол в три екземпляра – по един за спечелилия търга, за комисията и за касата на продавача.

VlI. Утвърждавам следната тръжната документация за провеждане на търг с явно наддаване:

1.Заявление по образец.

2.Указания за провеждане на търга.

3.Проект на договор за покупко-продажба.

4.Декларация.

 

VlIІ. Тръжната документация ще се закупува в деловодството на Областно пътно управление - Благоевград от датата на публикуване на обявлението до 17.00 ч. на 21.10.2015 г. срещу заплащане на цената й в размер на 5.00 лв.

           

Цената на тръжната документация се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

 

IBAN BG 13 UNCR 9660 3188 4626 14

BIC код за Уни Кредит Булбанк:UNCRBGSF

 

ІX. Тръжната документация за участие се подава в деловодството на Областно пътно управление– Благоевград  до 17.00 ч. на 21.10.2015г.

При подаване на офертите председателят на комисията или определен от него член на тръжната комисия проверява дали са спазени условията за участие в търга, като върху плика се поставя входящ номер, след което приетата оферта се пуска в урна, запечатена от председателя, в присъствието на кандидата.

След изтичане на срока за приемане на офертите, комисията отваря урната на 22.10.2015 г. в 14, 00 ч. и класира офертите в тръжен лист. В тръжният лист се вписват всички получени оферти и номерата им.

Х. За спечелил търга се обявява кандидатът, предложил най-висока цена.

ХI. Комисията да обяви резултатите на участниците в търга на мястото за обяви в сградата на Областно пътно управление – Благоевград, ул. „Тодор Александров“ № 21, ет.  2.

ХII. Със спечелилия търга се сключва договор за покупко - продажба, катопродадената вещ се предава на купувача с предавателно-приемателен протокол.

 

О П Р Е Д Е Л Я М:

 

Следните допълнителни изисквания към заявленията на участниците в търга.

 

Участниците да представят следните документи:

 

1.Документ за закупени тръжни книжа.

2.Документ за внесен депозит за участие.

3.Документ за самоличност на заявителя, когато е физическо лице – заверено копие.

4.Удостоверение за съдебно регистрация на юридическо лице – заверено копие.

5.Оригинал на нотариално заверено пълномощно за представителство.

 

 

ИВАН КУНЕВ

Директор ОПУ Благоевград

 

 

13.10.2015 г.