Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ Стара Загора публикува заповед за отнемане на разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения, наложени на “КЪЛВАЧА ГАЗ” АД

ОПУ Стара Загора публикува заповед за отнемане на разрешения за експлоатация на рекламни съоръжения, наложени на “КЪЛВАЧА ГАЗ” АД


API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОПУ - СТАРА ЗАГОРА

 

 

Във връзка с доклад на ОПУ с изх. №: 66-Сз-366/11.08.2015г.

 

Относно: Просрочени задължения по Тарифа за таксите на АПИ за експлоатиране на рекламни съоръжения.

 

До “КЪЛВАЧА ГАЗ” АД

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН  КЪЛВАЧЕВ,

 

Приложено изпращам Ви Заповед за отнемане на Разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения с № 232/10.05.2002г., поради неплащане на задълженията по Тарифа за таксите, разположени в обхвата на  Републиканската пътна мрежа.

Уведомяваме Ви, че след изтичане на 14 / четиринадесет / дневен срок  от получаване на настоящото писмо и неиздължаване на годишни такси по Тарифа за таксите на АПИ, Заповедта влиза в сила. В този случай разрешението за СПП е отнето и нямате право да експлоатирате конкретните рекламни съоръжения. Необходимо е да демонтирате РС в 14 /четиринадесет / дневен срок от влизане в сила на Заповедта и заплатите неиздължените за повече от една година. В противен случай експлоатирате РС без разрешение от Администрацията, управляваща пътя, което е нарушение на чл.26 , ал. 2, т. 1, б. „в” от Закона за пътищата и ще Ви бъдат съставени АУАН и АПДВ.

При неизпълнение в срок  на горепосочените действия, РС ще бъдат демонтирани за Ваша сметка /чл. 57 ал. 4 т. 3 от Закона за пътищата/. Демонтираните РС се съхраняват в ОПУ  и ако в срок от един месец от демонтирането не бъдат потърсени стават собственост на агенцията /чл.57, ал.4, т.4 от ЗП/. Ако РС бъдат потърсени в цитирания срок, се връщат на заинтересованото лице след заплащане на разходите за демонтаж и съхранение и след заплащане на предвидената санкция / чл. 57, ал. 4, т. 5 от ЗП /.

 

Приложение: Заповед №  РД-22-643/25.08.2015 г.

 

                      

С уважение,

 

ИЛИЯ ЗЛАТЕВ

Директор „ОПУ” гр. Стара Загора