Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ - Велико Търново публикува покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до фирма „БИЛДИНГ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Свищов, установено с Акт № 7/18.08.2015 г.

ОПУ - Велико Търново публикува покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане до фирма „БИЛДИНГ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Свищов, установено с Акт № 7/18.08.2015 г.

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


Областно пътно управление - Велико Търново


 

 

Днес, 28.10.2015 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 178, ал. 1 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, установено с АУПДВ № 7 от 18.08.2015 г., издаден от Директора на Областно пътно управление-Велико Търново срещу „БИЛДИНГ КОМЕРС“ ЕООД, гр. Свищов.

Поканата е на разположение на заинтересуваните страни, в стая № 1, етаж 1-ви в административната сграда на Областно пътно управление-Велико Търново, бул. „България“ № 34, в 7-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане


До „БИЛДИНГ КОМЕРС” ЕООД

/наименование на длъжника/

ЕИК 104688221, със седалище и адрес на управление: област Велико Търново, община Свищов, гр. Свищов, ул. „Градево” № 2, вх.Б, ет.4, ап. 19,

представлявано от Деян Герасимов Лазаров, ЕГН **********, в качеството му на Управител.

 

С Акт за установяване на публично държавно вземане 7/ 18.08.2015 г. /влязъл в сила на 23.09.2015 г./  е установено, че задължението Ви към Агенция „Пътна инфраструктура” съгласно Тарифа за таксите, които се събират от АПИ е в общ размер на 756.25  лв. /седемстотин петдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки/, от които 684.05 лв. – главница и 72.20 лв. -  лихви към 18.08.2015 г.

На основание чл.178, ал.1 от ДОПК Ви каним в 7 –дневен срок от получаването на настоящата ПОКАНА да изпълните доброволно задължението си.

Дължимите суми следва да преведете по банкова сметка :

Банка             „УниКредит Булбанк”, клон Батенберг

IBAN              BG79UNCR96603119834314

BIC код          UNCRBGSF

с титуляр:     АПИ – ПТР – София,

като посочите номера и годината на Акта за установяване на публично държавно вземане.

Към датата на доброволното плащане освен горепосочената сума дължите и законна лихва за просрочие върху главницата.

Информация за точната дължима сума към датата на плащане ще получите на тел. 062/615 335 или тел./ факс 062/627 832 – РЗ Велико Търново.

 

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане - файл за изтегляне


28.10.2015 г.