Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви октомври - декември 2015 г. » ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост

ОПУ - Ямбол обявява търг с тайно наддаване по обособени позиции за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

 

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ – ЯМБОЛ

8600 Ямбол, ул."Димитър Благоев" 16

                                                                                                                                               

на основание чл.16, ал.2 и чл.19, ал.1 от Закона за  държавна собственост, чл.13, ал.5 във връзка с чл.13, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл.24, ал.1 от Закона за пътищата и Решение на Управителния съвет на АПИ, обективирано в Протокол №12385/20.10.2015 г.    

 

О Б Я В Я В А

търг с тайно наддаване по обособени позиции за отдаване под наем на части от имот - публична държавна собственост, стопанисван от АПИ чрез Областно пътно управление- Ямбол, находящ се на адрес: гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“ № 16, с предназначение – административна дейност и с първоначална месечна наемна цена (с включен ДДС), както следва:

Обособена позиция 1 - Помещение /стая/ № 4, етаж 4 с площ  40.5 кв. метра, цена 213.44 лв.

Обособена позиция 2 - Помещение /стая/ № 7, ет.8, с площ  13.5 кв. метра, цена 74.52 лв.

Обособена позиция 3 - Помещение /стая/ № 1, ет.9, с площ  13.5 кв. метра, цена 71.15 лв.

Обособена позиция 4 - Помещение /стая/ № 2, ет.9, с площ  13.5 кв. метра, цена 71.15 лв.

Обособена позиция 5 - Помещение /стая/ № 3, ет.9, с площ  13.5 кв. метра, цена 71.15 лв.

Обособена позиция 6 - Помещение /стая/ № 6, ет.9, с площ  13.5 кв. метра, цена 71.15 лв.

Обособена позиция 7 - Помещение /стая/ № 9, ет.9, с площ  13.5 кв. метра, цена 74.52 лв.

Помещенията се отдават под наем за срок от 3 години.           

Цена на тръжната документация – 12,00 лв. с ДДС, платима по банкова сметка на ОПУ- Ямбол:

IBAN - BG 92 UNCR 9660 3118 0095 10, BIC: UNCRBGSF.

Тръжната документация се получава в ОПУ-Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16, отдел АО, ет. 6 стая № 3, всеки работен ден до 02.12.2015 г., от 9:00 до 17:00 часа.

Срок за подаване на заявления за участие с документ за платен депозит и ценови предложения – до 17:00 часа на 03.12.2015 г. в деловодството на ОПУ Ямбол.

Търгът ще се проведе на 04.12.015 г. от 11:00 часа в Административна сграда на ОПУ Ямбол, гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев” № 16.

Повторен търг ще се проведе на 11.12.2015 г. от 11.00 ч. в Административната сграда на ОПУ Ямбол, като крайната дата за подаване на заявленията е 10.12.2015 г., до 17.00 часа, а условията са съгласно изискванията за първия търг. 

Условията, на които трябва да отговарят участниците в търга, необходимите документи за представяне, са подробно отразени в тръжната документация.

За допълнителна информация тел.: 046 662312 или 0887 504540  

 


30.10.2015 г.