Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » АПИ публикува съобщение за издаването на акт за установяване на публично държавно вземане срещу фирма "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД, гр. София

АПИ публикува съобщение за издаването на акт за установяване на публично държавно вземане срещу фирма "ГЕ-ПРИНТ" ЕООД, гр. София

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ТЪРГОВИЩЕ


СЪОБЩЕНИЕ


Днес, 17.04.2015 г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за издаването на акт за установяване на публично държавно вземане, както следва:

  1. С Акт за установяване на публично държавно вземане № 1 от 23.03.2015 г.  на директора на Областно пътно управление – Търговище, е установено, че към 21.12.2014 г. държавата, респективно Агенция „Пътна инфраструктура“ има изискуемо вземане срещу „ГЕ-ПРИНТ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, обл. София, района Средец, бул. „Фритьоф Нансен“ № 11-13, ет. 3, ап. 8 с Булстат: 175027286, сума в размер 4240,23 лв., от които 3571,93 лв. главница и 668,30 лв.  законна лихва за периода 01.01.2009 г. до 04.02.1015 г., както и оставащата законна лихва до окончателното изплащане на сумата.

Посочено вземане произтича от неплатени държавни такси за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение на път I-4 километър 213+300 – ляво.

Актът може да се обжалва по административен ред и по съдебен ред пред Административен съд – Търговище по реда на АПК в 14-дневен срок от датата на обявяване на настоящето съобщение в електронната страница на Агенция „Пътна инфраструктура“ и поставяне на същото на таблото в Областно пътно управление – Търговище.


Съобщение - 17.04.2015 г.


Директор на Областно пътно управление – Търговище
17.04.2015 г.