Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви април 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София, за които РМС № 815 /21.12.2013 г. и РМС № 376/05.06.2014 г., са влезли в законна сила чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София, за които РМС № 815 /21.12.2013 г. и РМС № 376/05.06.2014 г., са влезли в законна сила чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png           

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“


СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти,засегнати от обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ натериторията на област София, за които Решения на Министерски съвет  № 815 /21.12.2013 г. и № 376/05.06.2014г., са влезли в законна сила чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. Ще бъдат изплащани и обезщетенията за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследницитеили нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от Агенция „Пътна инфраструктура“ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.28.04.2015 г.