Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » АПИ уведомява „Буленд“ ООД, собственик на отчуждени имоти, находящи се в землището на село Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград, засегнати от изграждането на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - РМС № 616/28.08.2014 г., чрез Решение № 4573/23.04.2015 г. на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява „Буленд“ ООД, собственик на отчуждени имоти, находящи се в землището на село Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград, засегнати от изграждането на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - РМС № 616/28.08.2014 г., чрез Решение № 4573/23.04.2015 г. на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

            В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява „Буленд“ ООД, собственик на отчуждени имоти №№ 025002 и 026011, находящи се в землището на село Ново Кономлади, община Петрич, област Благоевград, засегнати от изграждането на обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 от км 423+800 до км 438+500, етапна връзка при км 438+500, изместване на жп линията Сандански-Кулата и реконструкция на напоителни полета в обхвата на новопроектираната жп линия, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - Решение № 616 на Министерски съвет от 28.08.2014 г., чрез Решение № 4573/23.04.2015 г. на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството да се представят следните документи: молба свободен текст; актуални скици на имотите - оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имотите, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол-при необходимост; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Благоевград, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.21.05.2015 г.