Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчужден имот № 012194, землище с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали, засегнат от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368“, за който Решение на МС № 834/2014 г. от 22.12.2014 г. е влязло в законна сила чрез Решение на ВАС № 339 от 13.01.2015 г.

АПИ уведомява собствениците на отчужден имот № 012194, землище с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали, засегнат от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368“, за който Решение на МС № 834/2014 г. от 22.12.2014 г. е влязло в законна сила чрез Решение на ВАС № 339 от 13.01.2015 г.

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчужден имот № 012194, землище с. Хаджийско, община Кирково, област Кърджали, засегнат от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Маказа“ от км 343+200 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“  от км 0+000 до км 2+368“, за който Решение на Министерски съвет № 834/2014 г. от 22.12.2014 г.  е влязло в законна сила чрез Решение на Върховен административен съд № 339 от 13.01.2015 г. по административно дело № 12986/09.10.2014 г., че извършва изплащане на определеното парично обезщетение. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота - оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал; актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен, споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумите за полагащото се обезщетение, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Кърджали, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

05.05.2015 г.