Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти с идентификатори 7979.216, 7979.481, 7979.215, с. Долни Богров и 7727.19, с. Горни Богров, Столична община, засегнати от изграждането на обект: „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобекти", за които има влязъл в сила отчуждителен акт - РМС № 771 от 10.12.2013 г. чрез съдебни решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти с идентификатори 7979.216, 7979.481, 7979.215, с. Долни Богров и 7727.19, с. Горни Богров, Столична община, засегнати от изграждането на обект: „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобекти", за които има влязъл в сила отчуждителен акт - РМС № 771 от 10.12.2013 г. чрез съдебни решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на отчуждени части от имоти с идентификатори 7979.216, 7979.481, 7979.215, с. Долни Богров и 7727.19, с. Горни Богров, Столична община, засегнати от изграждането на обект: „АМ „Хемус“ СОП - пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460, подобекти: Събиратели - изпарители за дъждовни води и аварийни резервоари за депониране на замърсители при залпов разлив, разположени в участъците между км 2+180 и км 2+440 и между км 3+100 и км 3+360 (след река Лесновска); Препроектиране на селскостопански път на км 1+990, попадащ във водното препятствие - нов км 1+965; Реконструкция на ЕЛ 110 KV при км 1+649 и реконструкция на Деривация при км 5+378 и Пътна връзка, осигуряваща обслужване и достъп до газоразпределителна станция Кремиковци“, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - Решение № 771 на Министерски съвет от 10.12.2013 г. чрез съдебни решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството да се представят следните документи: молба свободен текст с три имена, ЕГН и телефон за връзка; актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

 

 

13.05.2015 г.