Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: Път ІІ-55 „Велико Търново - Гурково“ от км 11+170 до км 31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване“ на територията на област Велико Търново, за които РМС № 814 от 21.12.2013 г., е влязло в законна сила чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: Път ІІ-55 „Велико Търново - Гурково“ от км 11+170 до км 31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване“ на територията на област Велико Търново, за които РМС № 814 от 21.12.2013 г., е влязло в законна сила чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  

 

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти,  засегнати от обект: Път ІІ-55 „Велико Търново -Гурково“ от км 11+170 до км 31+561,10 – реконструкция, окончателно преоткосиране и укрепване“ на територията на област Велико Търново, за които Решениe на Министерски съвет  № 814  от 21.12.2013 г. , е влязло в законна сила чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. Ще бъдат изплащани и обезщетенията за всички засегнати от обекта имоти, за които собствениците докажат, че е налице влязъл в сила отчуждителен акт. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител  на област Велико Търново,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

 

 

13.05.2015 г.