Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти с номера 21.103 и 21.104, землище с. Балабаново, община Момчилград, област Кърджали, засегнати от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 - нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица“, за които решение на МС № 511/2014 г. от 17.07.2014 г. е влязло в законна сила

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти с номера 21.103 и 21.104, землище с. Балабаново, община Момчилград, област Кърджали, засегнати от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 - нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица“, за които решение на МС № 511/2014 г. от 17.07.2014 г. е влязло в законна сила

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти с номера 21.103 и 21.104, землище с. Балабаново, община Момчилград, област Кърджали, засегнати от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали-Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 - нови пътни връзки и мерки за укрепване, отводняване и стабилизиране на пътни участъци с проблемни геотехнически и хидрогеоложки условия и удължаване мост над река Върбица“, за които Решение на Министерски съвет № 511/2014 г. от 17.07.2014 г. е влязло в законна сила. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик - оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумите за полагащото се обезщетение, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Кърджали, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

5.05.2015 г.