Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » ОПУ Бургас оповестява актове за установяване на публично държавно вземане

ОПУ Бургас оповестява актове за установяване на публично държавно вземане

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 04.05.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК във вр. с чл.166, ал.2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за издаването на АУПДВ № 2 от 23.02.2015г. издаден от Директора на ОПУ-Бургас срещу фирма КИ ТО ТРЕЙД ООД гр. Бургас, общ. Бургас, обл. Бургас, ж.к.Възраждане бл.3, вх.3, ет.4   

 АУПДВ е на разположение на заинтересованите страни, в стая 111 в административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, ул. "Цариградска" № 30, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.


приложен документ:


АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПДВ

04.05.2015 г.

 

 API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 04.05.2015г. на основание чл.61, ал.3 от АПК във вр. с чл.166, ал.2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за издаването на АУПДВ № 1 от 03.02.2015г. издаден от Директора на ОПУ-Бургас срещу фирма ТМФ ЕООД гр. Пловдив, общ. Пловдив, обл. Пловдив, ул.Густав Вайганд № 20, ет. 3.  

 АУПДВ е на разположение на заинтересованите страни, в стая 111 в административната сграда на Областно пътно управление-Бургас, ул. "Цариградска" № 30, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

 

приложен документ:


АКТ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ПДВ

 04.05.2015 г.