Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » ОПУ Бургас - съобщение за връчване на покана за доброволно изпълнение на ПДВ

ОПУ Бургас - съобщение за връчване на покана за доброволно изпълнение на ПДВ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес, 04.05.2015г. на основание чл.32, ал.1 и 4 във вр. с чл.182, ал. 1 от ДОПК публикуваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура” съобщение за връчване чрез прилагане към досието на покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, както следва:

Покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане, с адресат фирма EТСТОК-СТОЯН КИРЯЗОВ гр. Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, ж.к.Лазур бл.98, вх.А, ет. 5, ап. 11 представлявано от Стоян Кирязов Кирязов – собственик, по повод влязъл в сила АУПДВ № 6 от 26.11.2014г. на Директора на ОПУ-Бургас.

В случай на неявяване до изтичането на 14-дневния срок от публикуване на съобщението на интернет страницата на АПИ, изрично разписано в разпоредбата на чл.32, ал.6 от ДОПК, покана за доброволно изпълнение № 5 от 28.01.2015г. ще бъде приложена към преписката и същата ще се смята за редовно връчена.

ДИРЕКТОР:

/инж.М.ПОРЯЗОВ/


04.05.2015 г.