Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви май 2015 г. » ОПУ Ловеч оповестява заповед и уведомително писмо за отнемане на разрешение за рекламно съоръжение

ОПУ Ловеч оповестява заповед и уведомително писмо за отнемане на разрешение за рекламно съоръжение

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ЛОВЕЧ


З А П О В Е Д 

гр. Ловеч, 13.03.2015 год.

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл.57, ал.4, т.3 от Закона за пътищата (обн. ДВ 26 от 29 март 2000г.), чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, приета с ПМС № 179 от 04.07.2001г./Обн. ДВ бр.62 от 13.07.2001г./, т. 5 от разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение № 01/11.03.2002г., издадено от Директора на Областно пътно управление - Ловеч и във връзка с Докладна № 93-01-195/12.03.2015г. на ПТР / ОПУ-Ловеч и справка за задължения към 27.02.2015г. на ПТР/ОПУ-Ловеч

 

О Т Н Е М А М

Разрешение № 01/11.03.2002г., издадено от Директора на Областно пътно управление –Ловеч за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламно съоръжение, разположено в обхвата на:

Път ІІ-35, км 70+800 – дясно, с площ 4 м2

Собственост на ЕТ „ФОТОКЪЩА – КРАСИМИР  ГАРЕВ”, EИК 110056240,

Седалище и адрес на управление: област Ловеч, община Троян, гр. Троян 5600, ул. ”Хр. Гадевски”  № 2,

Представлявано от Красимир Анков Гарев – Собственик, ЕГН 6508223062,

Поради забавяне плащането на дължимите годишни такси по чл. 22, ал. 4 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция ”Пътна инфраструктура” и продължаващо извършване на разрешението за специално ползване на пътя за периода от 01.01.2014 г.  до 31.12.2014г.

Настоящата Заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването й пред Административен съд-Ловеч.

Копие от Заповедта да се изпрати в Дирекция „ППИ” и Дирекция „ПТР” в Агенция “Пътна инфраструктура” за сведение и на Областно пътно управление-Ловеч за сведение и изпълнение.

 

Съгласувал юрисконсулт:
/адв. Ф. Филипов/

                                                 

ДИРЕКТОР ОПУ-Ловеч:
/инж. Георги Грозданов/УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

ДО

Г-н  Красимир Анков Гарев

ЕТ ”ФОТОКЪЩА КРАСИМИР ГАРЕВ”

ул. ”Хр.Гадевски” № 2

гр. Троян 5600

Приложено изпращаме Ви Заповед № РД-9 от 13.03.2015г. за отнемане на Разрешение № 01/11.03.2002г. за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на Рекламно съоръжение, поради забавяне плащането на дължимите годишни такси (неплащане за предходната година) по чл. 22, ал. 4, от Тарифата за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя.

Дължимите годишни такси, които трябва да заплатите, съгласно Доклад-справка на ПТР/ОПУ-Ловеч към 27.02.2015г. са както следва:

година

2014

такса

300,00

лихва

23,15

общо

323,15

Напомняме Ви, че след влизане в сила на Заповедта, в случай че не изплатите дължимата годишна такса и продължавате да експлоатирате Рекламното съоръжение в обхвата на път ІІ-35 при км 70+800-дясно, то ще е без разрешение от администрацията, управляваща пътя и поради тази причина ще подлежите на административно наказателна отговорност с налагане на имуществена санкция глоба в размерите определени в Глава VІІІ от Закона за пътищата, в конкретния случай чл. 54, ал. 1 и чл.57, ал.4 от Закона за пътищата.

Предвид гореизложеното, в четиринадесетдневен срок от получаване на настоящото, следва да погасите задълженията си (за информация тел: (068/601 982) или да демонтирате съоръжението, след което ни уведомите за съставяне на констативен протокол на място.

При бездействие от Ваша страна ще упражним законовите си правомощия, предвидени в Административно-наказателните разпоредби на Закона за пътищата – съставяне на акт за установяване административно нарушение и демонтиране на рекламното съоръжение за Ваша сметка.

Приложение: Съгласно текста

 

ФФ/МM                    

С уважение,

инж. Георги Грозданов

 Директор ОПУ-Ловеч


приложени документи:


УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО И ЗАПОВЕД


13.05.2015 г.