Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за изграждането на обект: „Етапна връзка обход град Малко Търново от км 2+732 до включването в път I-9 при км 364+160 (3+200)“, за които отчуждителният акт - Заповед № РД-09-40/28.08.2015 г. на Областния управител на област Бургас, е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за изграждането на обект: „Етапна връзка обход град Малко Търново от км 2+732 до включването в път I-9 при км 364+160 (3+200)“, за които отчуждителният акт - Заповед № РД-09-40/28.08.2015 г. на Областния управител на област Бургас, е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, за изграждането на обект: „Етапна връзка обход град Малко Търново от км 2+732 до включването в път I-9 при км 364+160 (3+200)“, за които отчуждителният акт - Заповед № РД-09-40/28.08.2015 г. на Областния управител на област Бургас, е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка,
  • актуална скица на имота – оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал,
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума, заверено копие от влязло в сила съдебно решение.

 

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област Бургас,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


             

           

28.09.2015 г.