Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на части от имоти, отчуждени с РМС № 248 от 17.04.2015 г. за изграждането на обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ на територията на област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти в общини Куклен и Асеновград

АПИ уведомява собствениците на части от имоти, отчуждени с РМС № 248 от 17.04.2015 г. за изграждането на обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ на територията на област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти в общини Куклен и Асеновград

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 248 от 17.04.2015 г. за изграждането на обект: „Път II-86“Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“на територията на област Пловдив, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти с № № 11390, 11392, 1406, находящи се в землището на гр. Куклен, община Куклен; имот с идентификатор 99088.13.76, находящ се в землището на кв. Долни Воден, община Асеновград; имот с идентификатор 99087.13.8, находящ се в землището на кв.Горни Воден, община Асеновград, по отношение, на които Решението на Министерски съвет е влязло в сила.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Пловдив, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


11.06.2015 г.