Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 326/ 11.05.2015 г. за изграждането на обект: АМ „Струма“- Лот 2, „Дупница - Благоевград" в отделни участъци, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с РМС № 326/ 11.05.2015 г. за изграждането на обект: АМ „Струма“- Лот 2, „Дупница - Благоевград" в отделни участъци, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на имоти и части от имоти, отчуждени с Решение на Министерски съвет № 326 от 11.05.2015 г. за изграждането на обект: АМ „СТРУМА“- ЛОТ 2, „Дупница-Благоевград от км 322+000,00 до км 359+483,52, изменение на одобрения със Заповед № РД-02-14-413 от 29.04.2013 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството ПУП-ПП в участъци от км 322+000 до км 325+500, от км 328+800 до км 330+000, от км 341+060 до км 341+200 от км 350+340 до км 359+483,52 и изместване на трасето на автомагистралата в участъка от км 330+000 до км 332+960, че започва изплащане на определените парични обезщетения на собствениците на имоти по отношение, на които Решението на Министерски съвет е влязло в сила.

За целта е необходимо да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи доказващи правото на получаване на определеното обезщетение: заявление свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; нотариално заверено копие от документ за собственост на имота; актуална скица на имота; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметки на областните управители на област Кюстендил и област Благоевград, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.9.06.2015 г.