Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“, че извършва изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“, че извършва изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства


API-LOGO_NEW-mini.pngАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на  имоти, засегнати от  обект, „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540),  участък от км 0+000 до км 15+100“че извършва  изплащане на определените парични обезщетения,  след представяне на необходимите доказателства за влязъл в сила административен акт за отчуждаване - Решение на Министерски съвет    № 811 от 21.12.2013 г.  За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в„Банка ДСК“ ЕАД.


След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


29.06.2015 г.