Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“, че извършва изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“, че извършва изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства


API-LOGO_NEW-mini.pngАГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на  имоти, засегнати от  обект, „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540),  участък от км 0+000 до км 15+100“че извършва  изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства за влязъл в сила административен акт за отчуждаване - Решение на Министерски съвет № 811 от 21.12.2013 г.  За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение;
  • актуална скица на имота-оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.


След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


3.07.2015 г.