Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“, че извършва изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства за влязъл в сила административен акт за отчуждаване - РМС № 811/ 21.12.2013 г.

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“, че извършва изплащане на определените парични обезщетения, след представяне на необходимите доказателства за влязъл в сила административен акт за отчуждаване - РМС № 811/ 21.12.2013 г.

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


СЪОБЩЕНИЕВ изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на  имоти, засегнати от  обект, „Северна скоростна тангента“ от км 0+000 до км 16+400 (идентичен с км 16+540), участък от км 0+000 до км 15+100“че извършва  изплащане на определените парични обезщетения,  след представяне на необходимите доказателства за влязъл в сила административен акт за отчуждаване - Решение на Министерски съвет № 811 от 21.12.2013 г.  За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 


04.08.2015 г.