Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти, находящи се в землището на с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник, засегнати от изграждането на обект: „Път Е-79 „Даскалово – Дупница” от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек” при км 299+173, пътен възел „Старо село” при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура”, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - РМС № 502/ 23.08.2013 г. чрез съдебни решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти, находящи се в землището на с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник, засегнати от изграждането на обект: „Път Е-79 „Даскалово – Дупница” от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек” при км 299+173, пътен възел „Старо село” при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура”, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - РМС № 502/ 23.08.2013 г. чрез съдебни решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

                         

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти, находящи се в землището на с. Боснек, общ. Перник, обл. Перник, засегнати от изграждането на обект: „Път Е-79 „Даскалово – Дупница” от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек” при км 299+173, пътен възел „Старо село” при км 301+862 и реконструкция на техническа инфраструктура”, за които има влязъл в сила отчуждителен акт - Решение № 502 на Министерски съвет от 23.08.2013 г. чрез съдебни решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството да се представят следните документи: молба свободен текст с три имена, ЕГН и телефон за връзка; актуална скица на имота - оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Перник,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

 

21.07.2015 г.