Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти, засегнати от обект: Път I-9, участък от п.к. Несебър - Равда от км 205+300 до км 207+800, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти, засегнати от обект: Път I-9, участък от п.к. Несебър - Равда от км 205+300 до км 207+800, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени части от имоти с идентификатори   61056.49.3 и № 51500.75.202,  засегнати от обект: Път I-9, участък от п.к. Несебър - Равда от км 205+300 до км 207+800, за които Решение на Министерски съвет № 647 от 18.09.2014 г., е влязло в законна сила, чрез Решения на Върховен административен съд съответно: с 4079/14.04.2015г. и № 8780/16.07.2015г., че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията–оригинал; актуално състояние на фирмата; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Бургас, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

24.08.2015 г.