Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с № 38.14, с. Дамяница, общ. Сандански, №№ 2.14, 24.2, 24.3, 24.25, 24.27, 27.25, с. Марино поле, общ. Петрич, №№ 153.5, 139.52, 88.4, 147.13, 159.1, с. Марикостиново, общ. Петрич, засегнати от обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански–Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, за които РМС № 134/ 14.03.2014 г. е влязло в законна сила чрез съдебни решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с № 38.14, с. Дамяница, общ. Сандански, №№ 2.14, 24.2, 24.3, 24.25, 24.27, 27.25, с. Марино поле, общ. Петрич, №№ 153.5, 139.52, 88.4, 147.13, 159.1, с. Марикостиново, общ. Петрич, засегнати от обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански–Кулата“ от км 423+800 до км 438+500, за които РМС № 134/ 14.03.2014 г. е влязло в законна сила чрез съдебни решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти с № 38.14, с. Дамяница, общ. Сандански, №№ 2.14, 24.2, 24.3, 24.25, 24.27, 27.25, с. Марино поле, общ. Петрич, №№ 153.5, 139.52, 88.4, 147.13, 159.1, с. Марикостиново, общ. Петрич, засегнати от обект: АМ „Струма“ ЛОТ 4 „Сандански–Кулата“ от км 423+800 до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780)–Допълнителни отчуждения за изграждане на директното трасе, изместване на ж.п. линията „София–Кулата“ и реконструкции на селскостопански пътища и съоръжения на техническата инфраструктурa, за които Решение на Министерски съвет № 134 от 14.03.2014 г. е влязло в законна сила чрез съдебни решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота – оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума; заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебно решение.

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Благоевград,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.01.07.2015 г.