Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София, за които РМС № 815/21.12.2013 г. и РМС № 376/05.06.2014 г. са влезли в законна сила чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“ от км 59+400 до км 61+629.18 и от км 0+000 до км 0+780“ на територията на област София, за които РМС № 815/21.12.2013 г. и РМС № 376/05.06.2014 г. са влезли в законна сила чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект: „Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път“  от км 59+400 до км 61+629.18  и от км 0+000 до км 0+780“  на територията на област София,за които Решение на Министерски съвет № 815/21.12.2013 и Решение на Министерски съвет № 376/05.06.2014 г. са влезли в законна сила чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. Ще бъдат изплащани и обезщетенията за всички засегнати от обекта имоти, за които може да бъде доказано, че отчуждителния акт е влязъл в законна сила.

За целта е необходимо, да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи, доказващи правото за получаване на обезщетението: заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебното решение; молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка; актуална скица на имота-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията–оригинал; актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците /оформен с кръгли суми/ или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;.

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.
11.06.2015 г.