Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти,засегнати от обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ на територията на област Пловдив, за които РМС № 441/27.06.2014 г. е влязло в законна сила чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти,засегнати от обект: „Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819“ на територията на област Пловдив, за които РМС № 441/27.06.2014 г. е влязло в законна сила чрез решения на ВАС, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

СЪОБЩЕНИЕ


В изпълнение на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ уведомява собствениците на отчуждени имоти и части от имоти, засегнати от обект:„Път II-86 “Пловдив-Асеновград-Смолян“, участък от км 14+860 до км 24+819на територията на област Пловдив, за които Решение на Министерски съвет № 441/27.06.2014 г. е влязло в законна сила чрез решения на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения.

За целта е необходимо, да се представят в деловодството на Агенция „Пътна инфраструктура“, на адрес гр. София, бул. „Македония“ № 3, следните документи, доказващи правото за получаване на обезщетението:

  • заверено копие от постановеното и влязло в сила съдебното решение;
  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка;
  • актуална скица на имота-оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота от съответната Служба по вписванията–оригинал;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците /оформен с кръгли суми/ или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума.

 

Сумите за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, средствата ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Пловдив, откъдето правоимащите ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

01.07.2015 г.