Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 - преоткосиране“, на територията на област Кърджали, за които РМС № 581/ 04.08.2014 г. е влязло в законна сила чрез актове на ВАС, че започва изплащане на определените обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 - преоткосиране“, на територията на област Кърджали, за които РМС № 581/ 04.08.2014 г. е влязло в законна сила чрез актове на ВАС, че започва изплащане на определените обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“  

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени имоти, засегнати от обект: „Път Е-85 (I-5) „Кърджали – Подкова“ от км 342+639.41 до км 367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000 до км 2+368 - преоткосиране“, на територията на област Кърджали, за които Решение на Министерски съвет № 581 от 04.08.2014 г. е влязло в законна сила чрез актове на Върховен административен съд, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За  целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи:

  • молба свободен текст с трите имена, ЕГН и телефон за връзка,
  • актуална скица на имота – оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници при починал собственик-оригинал,
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено  от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • заверено копие от постановения и влязъл в сила съдебен акт.

Сумите за полагащото се обезщетение, ще бъдат преведени на всяко едно от правоимащите лица по служебно открити  от АПИ сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС,  непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област Кърджали,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 28.07.2015 г.