Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Благоевград обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи за скрап /бракувани материални активи/ - частна държавна собственост

ОПУ Благоевград обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи за скрап /бракувани материални активи/ - частна държавна собственост

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - БЛАГОЕВГРАД

 

обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи за скрап /бракувани материални активи/ - частна държавна собственост

 

На основание чл. 20, ал.1 от Наредба № 7 от 14 ноември 1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, чл. 63, ал. 2 от Вътрешните правила на АПИ и във връзка с Решение на Управителния съвет на АПИ, и пълномощно с изх. № П – 249 от 19.06.2015 г. от Председателя на УС, Областно пътно управление - Благоевград обявява търг с явно наддаване за продажба на движими вещи за скрап /бракувани материални активи/ - частна държавна собственост, стопанисвани от Областно пътно управление - Благоевград на 06.07.2015 г. от 14.00 ч. в стая № 4, етаж 2 в сградата на Областно пътно управление – Благоевград, ул. „Тодор Александров” № 21, гр. Благоевград.

 

ІІ.Продажбата на бракуваните материални активи включва:

- лек автомобил УАЗ-2206-Автобус, с рег. № Е 8563 ВА, инв. № 214, със стойност 400,00 лв.

- лек автомобил УАЗ-31512-джип, с рег. № Е 8565 ВА, инв. № 206, със стойност 800,00 лв.

- лек автомобил 21213 „Нива“, с рег. № Е 8564 ВА, инв. № 211, със стойност 1200,00 лв.

- лек автомобил 2121 „Нива“, с рег. № Е 8559 ВА, инв. № 210, със стойност 700,00 лв.

- маркировъчна машина, инв. № 922, със стойност 5000, 00 лв.

- роторен снегорин, инв. № 958, със стойност 2000,00 лв.

- товарачна машина, инв. № 594, със стойност 10 000,00 лв.

- метална шина ел. ограда с дефект – 451 бр., със стойност 7196,98 лв.

- метална шина ел. ограда втора употреба – 1043 бр., със стойност 9671, 74 лв.

- накрайници ел. ограда втора употреба – 16 бр., със стойност 15,51 лв.

- колове за ограда - 312 бр., със стойност 800,51 лв.

- метална шина за ограда - 617 бр., със стойност 2035,74 лв.

- парапети за мост - 85 бр., със стойност 464,70 лв.

- резервоар за луга – 50 т. обем – 1 бр., със стойност 235,25 лв.

- резервоар за лута – 50 т. обем – 2 бр., със стойност 538, 88 лв.

- резервоар за луга – 50 т. обем – 2 бр., със стойност 499, 67 лв.

- резервоар за луга – 50 т. обем – 4 бр., със стойност 1227, 29 лв.

- метални шини втора употреба – 3301 бр., със стойност 39 612, 00 лв.

- стълбче за ел. ограда втора употреба - 1262 бр., със стойност 2524,00 лв.

- стълбче за ел. ограда втора употреба/половинки - 1236 бр., със стойност 3786,00 лв.

- метални шини за ел. ограда втора употреба – 253 бр., със стойност 3036,00 лв.

 

        Общо приблизително тегло: 292 164 кг.

 

III. Първоначалната тръжна цена е в размер на 330.00 лв. за тон без ДДС.

 

IV. Депозитът за участие е в размер на 10 на сто от началната тръжна цена на вещите и е в размер на 9 641, 41 лв.

 

V. Депозитът за участие се внася по банков път по следната банкова сметка:

 

IBAN BG 85UNCR 966 033 884 626 11

BIC код за Уни Кредит Булбанк: UNCRBGSF,

 

 считано от датата на публикуване на обявлението до 03.07.2015 г.             

 

Мястото и начина на оглед на вещите може да се извърши по следния начин;

- през всеки работен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч. на територията на РПС-Благоевград в Централен склад, на територията на РПС-Петрич, на територията на РПС-Гоце Делчев, на територията на РПС-Сандански и на територията на РПС-Разлог. 

 

VI. Утвърждавам следната тръжната документация за провеждане на търг с явно наддаване:

1. Заявление по образец.

2. Указания за провеждане на търга.

3. Проект на договор за покупко-продажба.

4. Декларация.

VII. Тръжната документация ще се закупува в деловодството на Областно пътно управление - Благоевград от датата на публикуване на обявлението до 12.00 ч. на 03.07.2015 г. срещу заплащане на цената й в размер на 20.00 лв.

 

Цената на тръжната документация се заплаща по банков път по следната банкова сметка:

 

IBAN BG 13 UNCR 9660 3188 4626 14

BIC код за Уни Кредит Булбанк:UNCRBGSF

 

VIII. Тръжната документация за участие се подава в деловодството на Областно пътно управление– Благоевград  до 17.00 ч. на 03.07.2015г.

 

ІХ. Със спечелилия търга се сключва договор за покупко - продажба, като продадените вещи се предават на купувача с предавателно-приемателен протокол.

 

Допълнителни изисквания към заявленията на участниците в търга.

 

Участниците да представят следните документи:

1. Документ за закупени тръжни книжа.

2. Документ за внесен депозит за участие.

3. Документ за самоличност на представляващия фирмата – заверено копие.

4. Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците – заверено копие.

5. Оригинал на нотариално заверено пълномощно за представителство.

 

 26.06.2015 г.