Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Ловеч оповестява покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

ОПУ Ловеч оповестява покана за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

                     API-LOGO_NEW-mini.png                      

  АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ЛОВЕЧ


П О К А Н А
за доброволно изпълнение на публично държавно вземане

 

 До   “МУРАТИ”ООД

  /наименование на длъжника/

ЕИК 110568924 със седалище и адрес на управление: Област Ловеч, община Луковит, с. Торос-5790, ул.”Китка” №26

представлявано от Ана  Юриева Младенова ЕГН  8606113037 в кочеството и на УПРАВИТЕЛ

 

С Акт за установяване на публично държавно вземане  № ПТР-12-61 от  06.07.2015 г. е установено, че задължението Ви към Агенция “Пътна инфраструктура” съгласно Тарифа за таксите, който се събират от А”ПИ” е в :

общ размер на 1674,06 лв /хиляда шестотин седемдесет и четири лв. и шест  ст./   

1523,08 лв. /хиляда петстотин двадесет и три лв. и осем  ст. / главница, 

150,98лв.  /  сто и петдесет лв. и деветдесет и осем ст./ лихви.

На основание чл. 178, ал. 1 от ДОПК  Ви каним в 7- дневен срок от получаване на настоящата  ПОКАНА  да  изпълните  доброволно задължението си.Дължимите суми следва да приведете по банкова сметка:

УНИКРЕДИТ БУЛБАНК клон Батемберг,

IBAN BG79UNCR96603119834314,    ВІС КОД  UNCR BGSF, с титуляр А”ПИ”-, като посочите номера и годината на Акта за установяване на  публично държавно вземане.

Размерът на лихвите са към 06.07.2015 г. и се променя ежедневно.За да бъдат актуализирани към датата на плащане , моля да се обадите на телефон 068/601 982-РЗ-Ловеч

ПС/


24.09.2015 г.