Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » ОПУ Велико Търново оповестява Акт за установяване на ПДВ

ОПУ Велико Търново оповестява Акт за установяване на ПДВ

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Днес, 30.09.2015г. на основание чл. 61, ал. 3 от АПК във връзка с чл. 166, ал. 2 от ДОПК оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщение за издаването на АУПДВ № 13 от 21.08.2015г. издаден от Директора на Областно пътно управление-Велико Търново срещу „ГЕ-ПРИНТ“ ЕООД, гр. София, район Средец, бул. ”Фритьоф Нансен” № 11-13, ет. 3, ап. 8. Актът е на разположение на заинтересуваните страни в стая № 1, етаж 1-ви в административната сграда на АПИ-Областно пътно управление-Велико Търново, бул. „България“ № 34, в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение.

приложени документи

 

30.09.2015 г.