Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява собствениците на отчуждени за държавна нужда части от имоти, за изграждането на обект: Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи, за които отчуждителния акт - Решение на Министерски съвет № 673/04.09.2015 г., е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на отчуждени за държавна нужда части от имоти, за изграждането на обект: Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи, за които отчуждителния акт - Решение на Министерски съвет № 673/04.09.2015 г., е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ


 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на отчуждени  за държавна нужда части от имоти, за изграждането на обект: Път I-1 (Е79) „Обход на град Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20 – реконструкции на инженерни мрежи, за които отчуждителния акт - Решение на Министерски съвет № 673/04.09.2015 г., е влязъл в законна сила, че започва изплащане на определените парични обезщетения. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с три имена, ЕГН и телефон за връзка, актуална скица на имота–оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за наследници при починал собственик–оригинал, актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума, декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите; заверено копие от влязло в сила съдебно решение.

 

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област Монтана, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.


Декларация по образец - файл за изтегляне       

           

30.09.2015 г.