Начало » Обяви » Архив обяви 2015 г. » Архив обяви юни - септември 2015 г. » АПИ уведомява „Тибон“ ЕООД - собственик на отчуждени имоти за държавна нужда за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20, че ще изплати определените с РМС № 736/18.09.2015 г. парични обезщетения при влязъл в сила отчуждителен акт

АПИ уведомява „Тибон“ ЕООД - собственик на отчуждени имоти за държавна нужда за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) „Обход на гр. Монтана“ от км 102+060 до км 114+512,20, че ще изплати определените с РМС № 736/18.09.2015 г. парични обезщетения при влязъл в сила отчуждителен акт

API-LOGO_NEW-mini.png


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

 

СЪОБЩЕНИЕ

             

           

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява „Тибон“ ЕООД, собственик на отчуждени за държавна нужда: имот с идентификатор 48489.2.506 (част от имот с нов идентификатор 48489.2.647) и сграда със стар идентификатор 48489.2.506.1, (нов идентификатор 48489.2.647.1), гр. Монтана, за изграждането на обект: Път I-1 (Е-79) „Обход на гр. Монтана“ от  км 102+060 до км 114+512,20, че ще изплати определените с РМС № 736/18.09.2015 г. парични обезщетения за имотите, при влязъл в сила отчуждителен акт. За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт: молба свободен текст с телефон за връзка; актуални скици на имотите-оригинал; нотариално заверено копие от документ за собственост; актуално удостоверение за тежести върху имотите, издадено от съответната Служба по вписванията–оригинал; нотариално заверен споразумителен протокол - при необходимост; декларация по образец, удостоверяваща, че Решението на Министерски съвет не е обжалвано от заявителите.

 

Сумата за полагащите се обезщетения ще бъде преведена на правоимащите лица по служебно открити сметки в „Банка ДСК“ ЕАД.

 

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39а, ал. 1 от ЗДС, неполучените средства ще бъдат преведени по сметка на Областния управител на област Монтана,откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

Декларация по образец


30.09.2015 г.