Начало » Обяви » ОПУ Добрич - отнема разрешението за експлоатация на търговски крайпътен обект на ЕТ „Филокардия - Красимир Арабаджиджиев“

ОПУ Добрич - отнема разрешението за експлоатация на търговски крайпътен обект на ЕТ „Филокардия - Красимир Арабаджиджиев“

API-LOGO_NEW-mini.png

 

ОПУ - ДОБРИЧ

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Днес, 02.07.2019 г. на основание чл.61, ал.3 от АПК /лицето не е намерено на посочения от него адрес, обявен в Търговския регистър/, оповестяваме на интернет страницата на Агенция „Пътна инфраструктура“

•          Заповед №53-00-420/30.05.2019 г. за отнемане на Разрешение за експлоатация на търговски крайпътен обект на ЕТ „Филокардия - Красимир Арабаджиджиев“ЗАПОВЕД

№53-00-420/30.05.2019 г.

 

На основание чл. 26, ал. 9, във връзка с чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата, чл. 7, ал. 1 от Наредбата за специално ползване на пътищата, точка 5 (пет) от  разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и на пътна връзка към него № 4 от 30.04.2010 г., издадено от ОПУ-Добрич,  и във връзка със справка за задължения към 28.05.2019 г., салда към дата за крайпътни обекти ОПУ: 123, РЗ, ОПУ-Добрич

 

ОТНЕМАМ:

 

Разрешение № 4 от 30.04.2010 г. издадено от ОПУ-Добрич, за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект ЕТ „Филокардия-Красимир Арабаджиев“ и на пътна връзка към него в обслужващата зона на:

път II-29,  км 41+400, ляво,

собственост на ЕТ „Филокардия-Красимир Арабаджиев“, ЕИК 124528224

седалище и адрес на управление: гр.Добрич, ж.к.“Балик“, бл.13, вх.Б, ап.6

адрес за кореспонденция: гр.Добрич, ж.к.“Балик“, бл.13, вх.Б, ап.6,

представлявано от Красимир Стефанов Арабаджиев, ЕГН 7805127920.

Поради забавяне плащането на дължимите годишни  такси по чл.22, ал.1 от Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура” и продължаващо извършване на разрешеното специално ползване на пътя.

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на горепосоченото лице в качеството му на собственик и Национална Агенция по приходите – гр. Добрич.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ в 14-дневен срок от съобщаването ú пред Административен съд – гр.Добрич.

След влизане в сила на заповедта, съгласно чл. 57, ал. 4, т. 3 от Закона за пътищата, достъпа до обекта ще бъде прекъснат за сметка на нарушителя.

Екземпляр от заповедта да се предаде в Дирекция ППИ и Дирекция ПТР в Агенция „Пътна инфраструктура” за сведение и Началник отдел ИРД при ОПУ гр.Добрич, за сведение и изпълнение.

 

                                                                      

ДИРЕКТОР ОПУ ДОБРИЧ

ГЕОРГИ СТРАТИЕВ


Заповед №53-00-420/30.05.2019 г.2.07.2019 г.