Начало » Обяви » Покана на ОПУ Бургас за съставяне на АУАН на СД“МУРДЖЕВ И СИЕ“ООД

Покана на ОПУ Бургас за съставяне на АУАН на СД“МУРДЖЕВ И СИЕ“ООД

API-LOGO_NEW-mini.png

ОПУ - Бургас

 

ДО

СД“МУРДЖЕВ И СИЕ“ООД

УЛ. „ГЕОРГИ КИРКОВ“№13

ГР. БУРГАС 8000

 

Към наш № 66-Бс-3088/28.11.18г.

 

Относно: Незаконно изградено рекламно съоръжение (РС) в ограничителната строителна линия на път I-6 „София- Бургас“ на територията на община Бургас

 

            УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

            При извършена проверка от служители на ОПУ- Бургас, допълнителна документална справка с писмо с изх. №66-00-502/6/29.08.18г. на Община Бургас и Констативен протокол №17-А/27.11.18г. на ОПУ-Бургас, е констатирано, че в поземлен имот с идентификатор 07079.12.125  в землището на гр.Бургас има изградено РС, попадащо в ограничителната строителна линия на път I-6 „София- Бургас“ км 485+402 дясно по километриране от 2018г. /км 485+350 старо километриране/.

Съгласно разпоредбите на Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата (НСПП) изграждането и експлоатацията на рекламни съоръжения в обхвата и ограничителната строителна линия на Републикански път подлежи на разрешителен режим от администрацията, управляваща пътя. В случая  рекламното съоръжение на територията на вашият имот е изградено без цитираното разрешение, поради което се явява в нарушение на разпоредбите на чл.26., ал.2, т.1, б. “б” от Закона за пътища, съгласно които се забранява в обхвата и ограничителната строителна линия на пътя изграждането на рекламни съоръжения без разрешение за специално ползване.

Предвид установеното административно нарушение и в случай , че в 14 дневен срок не ни представите сключен договор между вас и друг инвеститор за изграждане  на РС във Вашия имот, както и всички свързани документи с изграждането на горецитираното РС, ще Ви бъде съставен акт за установяване на административно нарушение на основание чл.26, ал.2, т.1, б. “б”  от Закона за пътищата.

Така изграденото рекламно съоръжение e в нарушение на Наредбата за специално ползване на пътищата (НСПП) и не отговаря на изискванията на чл.15(2), т.8 от НСПП – „когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона различен от кръг“, поради което е необходимо да бъде демонтирано в едномесечен срок от датата на получаване на настоящото писмо.

При условие, че не изпълните в срок изискванията на администрацията, управляваща пътя,  РС ще бъде демонтирано за Ваша сметка.

 

Приложение: Копие от Констативен протокол №17-А/27.11.18г.

 

С уважение,

 

ИНЖ.МИТКО ПОРЯЗОВ

ДИРЕКТОР ОПУ-БУРГАС


1.03.2019 г.