Начало » Обяви » АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Софийски околовръстен път /СОП/ в участъка от км 35+300 до км 41+400 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ за започване на изплащане на парични обезщетения

АПИ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Софийски околовръстен път /СОП/ в участъка от км 35+300 до км 41+400 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/ за започване на изплащане на парични обезщетения

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"


С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

В изпълнение разпоредбите на чл. 39, ал. 6 от Закона за държавната собственост /ЗДС/, Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ/ уведомява собствениците на имоти, засегнати от обект: Софийски околовръстен път /СОП/ в участъка от км 35+300 до км 41+400 /от пътен възел „Цариградско шосе“ до пътен възел „Младост“/, за които отчуждителният акт – Заповед на Областния управител на област София, с № ДС-30-00001 от 05.03.2019 г. не е обжалван и е влязъл в законна сила, както и за тези, за които е налице приключила съдебна процедура, чрез влязъл в сила съдебен акт, че започва изплащане на определените парични обезщетения.

За целта е необходимо в деловодството на АПИ да се представят следните документи, доказващи правото на собственост и влязъл в сила отчуждителен акт, чрез влезли в сила съдебни решения:

  • заявление по образец – от интернет страницата на АПИ : www.api.bg;
  • актуална скица на имота - оригинал;
  • нотариално заверено копие от документ за собственост;
  • актуално удостоверение за наследници, при починал собственик - оригинал;
  • актуално удостоверение за тежести върху имота, издадено от съответната Служба по вписванията – оригинал;
  • нотариално заверен споразумителен протокол, определящ дяловете на наследниците (оформен с кръгли суми) или нотариално заверено пълномощно, с което се упълномощава един от тях да получи цялата сума;
  • влязло в сила съдебно решение – оригинал;
  • удостоверение за лична банкова сметка с посочени пълни, лични данни на титуляра - правоимащо/упълномощено лице, което ще получи сумата – оригинал;
  • декларация по образец, удостоверяваща, че отчуждителният акт не е обжалван от засегнатите собственици – от интернет страницата на АПИ: www.api.bg;
  • декларация за съгласие при съхранение и обработка на личните данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни – от интернет страницата на АПИ: www.api.bg;

 

Сумите за полагащите се обезщетения, ще бъдат преведени по приложената към заявлението банкова сметка.

След изтичане на законоустановения срок от публикуване на съобщението, в съответствие с чл. 39 и 39а, от ЗДС, непотърсените средства ще бъдат преведени по сметка на областния управител на област София-град, откъдето правоимащите лица ще могат да получат полагащото им се обезщетение.

 

02.08.2019 г.