Начало » Обяви » Заповед за сключване на договор за наем на имот - частна държавна собственост в община Силистра

Заповед за сключване на договор за наем на имот - частна държавна собственост в община Силистра

API-LOGO_NEW-mini.png

АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

 

ЗАПОВЕД

РД-11-823/08.07.2019г.

гр. София

На основание чл. 21г., т. 6 от Закона за пътищата, чл. 19, ал. 1 от Закона за държавната собственост и във връзка с чл. 13, ал. 3 и ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, чл. 32, ал. 1 от Вътрешните правила за организацията на работа в Агенция „Пътна инфраструктура” при управлението на имоти и вещи – държавна собственост, предоставени на Агенцията, в изпълнение на Решение №18/12.03.2019г. на Административен съд Силистра по адм. д. № 204/2018г., Протокол от 06.06.2019г. на комисията назначена със заповед № РД-11-770/06.08.2018г. на  Председателя на Управителния съвет на АПИ  и в изпълнение на Решение на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”, обективирано в Протокол №22612/19 от заседание, проведено на 05.07.2019г.

 

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

1. Ивайло Георгиев Иванов с постоянен адрес: с. Айдемир, общ. Силистра, ж.к. „Север“ № 46, ет.3, ап.9 за НАЕМАТЕЛ на на имот – частна държавна собственост, с идентификатор 00895.502.1268, находящ се в Община Силистра, с. Айдемир, ул. „София“ № 4, с площ 1796 кв.м., съгласно АЧДС № 3658/22.07.2003г. и разположените в него сгради: 1. Едноетажна полумасивна сграда (кантон) с идентификатор 00895.502.1268.1, ЗП 39 кв.м.; 2. Едноетажна полумасивна сграда с идентификатор 00895.502.1268.2, ЗП 35 кв.м. с месечна наемна цена в размер на 841,67 лв. (осемстотин четиридесет и един лев и шестдесет и седем стотинки) без вкл. ДДС или 1010,00 лв. (хиляда и десет лева и нула стотинки) с вкл. ДДС.

 

ІІ.  Н А Р Е Ж Д АМ:

1. Да се сключи договор за наем за срок за срок от 9 /девет/ години с определения в т. І наемател.

2. В седемдневен срок от сключване на договора, определения в т. І наемател да плати на Наемодателя първата наемна цена за наетия недвижим имот, заедно с гаранция за изпълнение в размер на два месечни наема /с ДДС/ за наетия недвижим имот.

3. Наемната цена на наетия недвижим имот, както и гаранцията за изпълнение  се внася от наемателя по посочена от наемодателя банкова сметка.

4. Възлагам на директора на Областно пътно управление – Силистра, да подпише предавателно-приемателен протокол с определения в настоящата заповед наемател на имота.

Настоящата заповед отменя Заповед № № РД-11-1108/12.11.2018г. на Председателя на УС на АПИ.

Настоящата заповед да се обяви на видно място в сградата на ОПУ - Силистра, както и на интернет страницата на агенцията, а на участниците в търга да се съобщи в тридневен срок от издаването ѝ по реда на чл.61, ал.1 от Административно-процесуалния кодекс.

Настоящата заповед подлежи на обжалване в 14 (четиринадесет) дневен срок от уведомяването на участниците в търга пред Админстративен съд – Силистра по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на директора на дирекция АРОК.

 

15.07.2019