Начало » Пътни такси и разрешителни » Удостоверения за извършване на пътна помощ

Удостоверения за извършване на пътна помощ


С П И С Ъ К

с изискуеми документи, съгласно чл. 148в, ал. 2

от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, за издаване на

 Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ

     1. Писмено искане/заявление от лицето със законна представителна власт до Председателя на управителния съвет на Агенция “Пътна инфраструктура” за издаване на Удостоверение за вписване по чл. 148в от Закона за движението по пътищата, в което се посочва пълното наименование и данни за регистрацията на лицето, от което е подадено; 

     2. Списък на превозните средства, с които ще се извършва пътната помощ, включително:

          2.1.  Заверено копие от свидетелството за регистрация на превозните средства по т. 2;

          2.2.  Заверено копие на удостоверение за техническа изправност на превозните средства по т. 2, валидно към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра;

          2.3.   Заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите със срок на наема или лизинга, не по-малък от една година, в случаите, когато лицето не ползва само собствени автомобили, валиден към датата на подаване на искането за издаване на удостоверението за вписването в регистъра; в договора се вписва, че автомобилът ще се ползва за извършване на пътна помощ;

     3.   Документ, удостоверяващ правата на кандидата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ;

    4.  Копие от документ за платена такса за издаване Удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ  - 15.00 лева, която се плаща по сметка на АПИ - IBAN BG66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC BNBGBGSD.

       Когато искането се подава от лица, регистрирани по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, се прилага и документ, удостоверяващ регистрация по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

       Всички документи се подават в сградата на Агенция „Пътна инфраструктура” (гр.София, пл.”Македония”3), отдел „Деловодство”, или се изпращат по електронен път или чрез лицензиран пощенски оператор.

      Удостоверенията се получават лично от Управителя или от упълномощено от него лице, или се изпращат на адрес, посочен от заинтересованото лице чрез лицензиран пощенски оператор с обратна разписка за сметка на получателя.