Начало » Пресцентър » Други » Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения

Редът и начинът за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на рекламни съоръжения /РС/ са регламентирани в Закона за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата и Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

 

1. Заинтересованото лице, което иска да изгради и експлоатира рекламно съоръжение по РПМ,  отправя искане към съответното областно пътно управление /ОПУ/ за оглед на място за поставяне на РС. Организира комисия за собствена сметка с представител на ОПУ и представител на сектор „Пътна полиция” при ОДП за съответния район.

 

2. Заинтересованото лице представя конструктивен проект за конструкцията на РС, съгласуван от Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

3. След съгласуване на мястото, заинтересованото лице представя искане в съответното ОПУ за издаване на разрешение за изграждане на РС с приложени необходимите документи съгласно Наредбата за специално ползване на пътищата и платена такса за изграждане, по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

4. Съоръжението се въвежда в експлоатация след изграждането му, по установен съгласно нормативната уредба ред. Заинтересованото лице, подава молба за експлоатация на рекламното съоръжение в съответното ОПУ.

 

5. След проверка от представител на ОПУ за спазени изисквания отразени в разрешението за изграждане на РС и протокола за предварителен оглед на мястото, се издава разрешение за експлоатация на РС.

 

6. От датата на издаването на разрешението за специално ползване на пътища чрез експлоатация на РС се начислява годишна такса по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”. Таксата е регламентирана в съответствие класа на пътя, където е изградено съоръжението и площта на рекламното съоръжение.