Начало » Пресцентър » Други » Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях

Разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях

Редът и начинът за издаване на разрешения за специално ползване на пътищата чрез изграждане и експлоатация на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях са регламентирани в Закона за пътищата, Правилник за прилагане на Закона за пътищата, Наредба за специално ползване на пътищата, Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

1. След писмено изразено желание до съответното Областно пътно управление /ОПУ/, за изграждане на пътна връзка към крайпътния обект, съпроводено с документи за собственост, примерен Генплан на обекта с отразени на него пътни връзки, за сметка на инвеститора се организира комисия за оглед на място.

В състава на комисията се включат инвеститорът или негов упълномощен представител, представител на ОПУ, представител на сектор „Пътна полиция” при ОДП за съответния район.

 

2. Комисията за оглед на място съставя протокол, като, ако не съществуват обективни пречки за изграждането на пътните връзки, се записва, че инвеститорът може да започне проектиране. Протоколът е с валидност 6 месеца, през който период в ОПУ е необходимо да се представи КТП към ПУП за промяна предназначението на земеделската земя или фаза от проекта, ако не се налага промяна предназначението на земята.

 

КТП към ПУП се разглежда в ОПУ. За автомагистрали, пътища от първи клас и пътища II-18,  II-55,  II-66, II-99 се изпраща в НАПИ, където се дава окончателно становище.

 

3. ОПУ разглежда проекта в следваща фаза /работен проект – част пътна и организация на движението/. За автомагистрали, пътища от първи клас и пътища II-18, II-55, II-66, II-99 се изпраща в НАПИ, където се разглежда и съгласува. Валидността на съгласуване е една година.

 

4. Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересованите лица при условията и по реда на чл. 26 от Закона за пътищата и Наредбата за специално ползване на пътищата.

  • Разрешението за специално ползване на пътищата чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по установен образец на основание съгласуван работен проект – част пътна и организация на движението, и платена в съответното ОПУ такса по Тарифа за таксите, които се събират от Агенция „Пътна инфраструктура”.

 

  • Разрешението за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересованите лица  при изпълнени условия в Разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътна връзка към него. Таксата за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътна връзка към него е дължима от датата на издаване на Разрешението за експлоатация.