Начало » Пресцентър » Други » Издаване на Удостоверение за „Пътна помощ“ - 2267

Издаване на Удостоверение за „Пътна помощ“ - 2267

Правно основание за предоставяне на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт:

Закон за движение по пътищата - чл. 148в

Орган, който предоставя на административната услуга/издава индивидуалния административен акт:

     Министъра на регионалното развитие и благоустройството или от упълномощено от него длъжностно лице

Звено за административно обслужване, приемащи документи и предоставящи информация за хода на преписката:

Агенция „Пътна инфраструктура“, Дирекция „Административно обслужване и координация“

Адрес: обл. София (столица), общ. Столична, гр. София, р-н Красно село,

Код за междуселищно избиране: 02

Телефон за връзка: 9173 246, 9173 420

Процедура по предоставяне на административната услуга/издава индивидуалния административен акт, изисквания и необходими документи:

     Изискуеми документи за издаване на удостоверенията за регистрация за извършване на пътна помощ по пътищата, отворени за обществено ползване

http://www.api.bg/index.php/bg/patni-taksi-i-razreshitelni/udostovereniya-za-izvrshvane-na-ptna-pomosh/

Образци на формуляри, които се попълват за предоставянето на административната услуга

     Заявление за издаване на Удостоверение за пътна помощ

Начин на заявяване на услугата

 Приемане на заявление и придружаваща документация в Агенция „Пътна инфраструктура“

Информация за предоставяне на услугата по електронен път: ниво на предоставяне и интернет адрес, на който се предоставя:

     Услугата не се предоставя по електронен път         

Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт:

     без срок

Такси или цени, основание за тяхното определяне и начини на плащане:

За услугата се заплаща фиксирана такса на стойност 15 лв.

     Тарифа за таксите, които се събират от АПИ

Услугата може да бъде заплатена по един от следните начини:

     По банков път

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на органа по предоставянето на услугата:

Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Ред, включително срокове за обжалване на действията на органа по предоставянето на услугата:

     Действията на органа по предоставянето на услугата се обжалват пред Административен съд в 14 дневен срок от връчването.

Електронен адрес за предложения във връзка с услугата:

     Електронен адрес за предложения:info@api.bg

Начини на получаване на резултата от услугата:

 В Агенция „Пътна инфраструктура“