Начало » Пресцентър » Новини » 4 са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

4 са отворените ценови оферти за проектиране и строителство на Северната скоростна тангента

12.03.2013 12:54

site_ready-3.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка за "Определяне на изпълнител за проектиране и строителство на обект: "Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540". Проектът се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г. Офертите на кандидатите бяха отворени в присъствието на инж. Илиана Захариева, член на Управителния съвет на АПИ, представители на фирмите кандидати и др.

Критерият за избор на изпълнител е икономически най-изгодна оферта чрез комплексна оценка, включваща следните показатели:


Цена за изпълнение на поръчката – тежест: 50

Техническо предложение - тежест: 35

Срок за изпълнение - тежест: 15

Отворени са ценовите оферти на следните кандидати:

  • ПОРР БАУ ГмбХ – предложена цена за изпълнение на поръчката 177 506 678,29 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 44 точки;
  • Консорциум "ХПВС-ССТ", в който участват: "Хидрострой" АД, "Пътни строежи Велико Търново" АД, "Пътинженерингстрой" АД, "Пътстрой Бургас" ЕООД и "Водстрой 98" АД – предложена цена за изпълнение на поръчката 149 999 999 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 29 точки;
  • Консорциум "Север", в който участват: "Пътстрой 92" АД, "ГБС Инфраструктурно строителство" АД, "Интегрирани пътни системи" АД и "Автомагистрали Черно море" АД – предложена цена за изпълнение на поръчката 229 645 000 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 44 точки;
  • Съвместно предприятие "Салини - Импреджило", в което участват: Салини СПА и Импреджило СПА – предложена цена за изпълнение на поръчката 189 030 448,22 лв. без ДДС, оценка по останалите показатели 50 точки;

Северната скоростна тангента е по трасето на коридор №4 от TENT. Чрез нея ще се осъществява връзката с АМ „Хемус“. Трасето се явява хорда на Софийския околовръстен път. Общата дължина на обекта е 16,540 км. Предвижда се изграждането на 19 съоръжения. Срокът за изпълнение е 18 месеца.