Начало » Пресцентър » Новини » 4 са отворените оферти за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-7102 на територията на област Добрич

4 са отворените оферти за рехабилитацията на 19 км от път ІІІ-7102 на територията на област Добрич

08.05.2013 15:38

oferti_Lot44_OPRR.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Определяне на изпълнител за строителството на обект BG161PO001/2.1-01/2007/001-045 Лот 44 "Рехабилитация и реконструкция на път ІІІ-7102 - Разклон ІІ-71 (Коларци) - Мали извор - Тервел от км 0+000 до км 19+032.31, с обща дължина 19,032 км, област Добрич". Проектът е по ОП „Регионално развитие”, която се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и републиканския бюджет.

Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:


"Пътперфект - Т" ЕАД;
Обединение "Тервел 44", в което участват: "Пътно строителство" АД и "Пътища и мостове" ЕООД;
"Инжстройинженеринг" ЕООД;
Консорциум "ПХ-Добрич", в който участват: "Пътстрой Бургас" ЕООД и "Хидрострой" АД.