Начало » Пресцентър » Новини » Отворено е ценовото предложение за изготвяне на доклади по ОВОС

Отворено е ценовото предложение за изготвяне на доклади по ОВОС

18.02.2014 11:15

18_02_2014_OP.JPGВ Агенция „Пътна инфраструктура“ беше отворено ценовото предложение за участие в открита процедура за сключване на рамково споразумение за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на доклади по ОВОС, оценка на съвместимост и екологична оценка“.

 


Офертата на участника „ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ“ ЕООД е следната:

  • цена за километър за изработване на Доклади по ОВОС: 1 700 лв. без ДДС;
  • цена за километър за изработване на Доклади за ЕО: 1 500 лв. без ДДС;
  • цена за километър за изработване на Доклади за ОС: 1 500 лв. без ДДС.

Целта е сключване на рамково споразумение с няколко потенциални изпълнители за срок от две години, с което да бъдат изработвани доклади по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), оценка за степента на въздействие и екологична оценка (ЕО), за инвестиционни предложения на АПИ, на базата, на които да бъдат издадени решения по ОВОС, оценка за съвместимост и екологична оценка за реализация на обектите.

В докладите ще бъдат заложени мерки за намаляване на отрицателното въздействие. Експертите ще се произнасят със становища относно изпълнението на мерките в целия процес на проектиране и строителство, включително и след постановяване на крайния акт от компетентния орган по околната среда и водите.