Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на Лот 1 на АМ „Струма“

В АПИ бяха отворени ценовите оферти за надзор на Лот 1 на АМ „Струма“

23.06.2011 15:44

Logo-API-Small.pngВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени ценовите оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка с изпълнението на допълнително проектиране и строителство на обект:


 

АВТОМАГИСТРАЛА ”СТРУМА” ЛОТ №1 ДОЛНА ДИКАНЯ – ДУПНИЦА от км 305+220 до км 322+000”.

Бяха отворени следните ценови оферти:

1.      ДЗЗД „Интегра – ДРЕЕС и Зомер” с участници в обединението - „ИНТЕГРА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, гр. София и „ДРЕСС И ЗОМЕР БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София – отстранен;

2.      ДЗЗД  ”АДО – Пи Ес Консулт” с участници в обединението –  „АДО” АД, Гърция, Атина и „Пи Ес Консулт” ЕООД, гр. София – предложена цена 564 500 (петстотин шестдесет и четири хиляди и петстотин) лв. без ДДС;

3.       „Пътконсулт 2000” ЕООД, гр. София–  предложена цена 490 000 (четиристотин и деветдесет хиляди) лв. без ДДС;

4.      ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА” с участници в обединението – „ПЛОВДИВИНВЕСТ” АД, гр. Пловдив и „ГАМА СЪРВИСИЗ” ЕООД, гр. София - предложена цена 269 400 (двеста шестдесет и девет хиляди и четиристотин) лв. без ДДС;

5.      „Пътинвестинженеринг” АД, гр. София - предложена цена 479 398 (четиристотин седемдесет и девет хиляди триста деветдесет и осем) лв. без ДДС;

6.      ДЗЗД Обединение  „Струма 2011” с участници в обединението – „Мот Макдоналд Лимитед” Ltd, Великобритания и  „Екоинженеринг” ЕООД, гр. Кърджали - предложена цена 1 370 000 (един милион триста и седемдесет хиляди) лв. без ДДС;

7.      „Трансконсулт - БГ” ООД, гр.София  – предложена цена 445 000 (четиристотин четиридесет и пет хиляди) лв. без ДДС;

8.      ДЗЗД „РАФАИЛОВ - Три Ес - ИНЖЕНЕРИНГ” с участници в обединението „Рафаилов Консулт” ЕООД, гр. София, „Три Ес” ЕООД, гр. София и „ПРОЕКТ ПАРТНЕРС” ООД, гр. София - предложена цена 455 000 (четиристотин петдесет и пет хиляди) лв. без ДДС;

9.      Обединение „Т7 /Експрес/ Партнерс” с участници в обединението –  „Т7 консулт” ЕООД, гр. Пловдив, - „ЕКСПРЕС/КОНСУЛТ” ЕООД, гр. Благоевград и - „ПРОЕКТ ПАРТНЕРС” ООД, гр. София - предложена цена 477 000 (четиристотин седемдесет  и седем хиляди) лв. без ДДС;

10.   ДЗЗД  „ЕПЕК” с участници в обединението – „Естудио Переда 4” С. Л., Испания и „КОНТРОЛ-ИНВЕСТ” ЕООД, гр. Пловдив – отстранен.


Участникът ДЗЗД „ИНФРАСТРУКТУРА МАГИСТРАЛНИ ПЪТИЩА” е предложил с 55,95% по-благоприятно предложение от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти комисията ще  изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.

Лот1 на АМ „Струма“ ще бъде реализиран с финансовата подкрепа на ОП „Транспорт“, съфинансирана от Кохезионния фонд на ЕС.