Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ бяха отворени офертите за строителство на 5,5 км от Софийски околовръстен път – Западна дъга

В АПИ бяха отворени офертите за строителство на 5,5 км от Софийски околовръстен път – Западна дъга

26.04.2013 13:57

P4263749.jpgВ Агенция „Пътна инфраструктура“ бяха отворени офертите на участниците в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Определяне на изпълнител за строителство на обект: Път ІІ-18 „Софийски околовръстен път – Западна дъга в участък от км 0+780 до км 6+309".

Отворени са следните оферти, по реда на тяхното постъпване в деловодството на АПИ:


  • ДЗЗД „ВИТОША 2013“ , с участници – „Инжстройинженеринг“ ЕООД, „Автомагистрали Хемус“ АД, „Трансстрой – Варна“ АД;
  • КОНСОРЦИУМ „ПБПТ-СОП ЗАПАД“, с участници –  „Пътстрой Бургас“ ЕООД, „Пътинженерингстрой-Т“ ЕАД;
  • „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД;
  • „ПСТ ХОЛДИНГ“ АД;
  • КОНСОРЦИУМ „ЗАПАД“, с участници – „Пътстрой 92“ АД, „ГБС Инфраструктурно строителство“ АД;
  • КОНСОРЦИУМ СТРАБАГ ДЗЗД, с участници – „Страбаг“ АГ, „Щрабаг“ ЕАД;
  • ОБЕДИНЕНИЕ „ЗАПАДНА ДЪГА ДВ“, с участници – „Лена Енженярия и Конщрусоиш“ АД, „СК-13 Пътстрой“ АД;
  • „СОП 2013“ ДЗЗД

Проектът е предложен от АПИ за съфинансиране от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.