Начало » Пресцентър » Новини » В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за изграждане на система за автоматично събиране на данни за автомобилния трафик

В АПИ ще бъдат отворени ценовите предложения за изграждане на система за автоматично събиране на данни за автомобилния трафик

09.07.2013 12:51

oprr-vario.jpgУтре в Агенция „Пътна инфраструктура“ ще бъдат отворени ценовите предложения на допуснатите участници в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на система за автоматизирано събиране на данни за трафика по автомобилните пътища в Република България”. Проектът се финансира чрез Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.


Той е по договора за предоставяне на безвъмездна финансова помощ BG161PO001/5-01/2008 "Техническа помощ за подготовка, управление, наблюдение, оценка, информация, контрол и укрепване на административния капацитет за изпълнение на ОП "Регионално развитие" 2007 - 2013 г.“

Автоматизираното събиране на данните за трафика ще бъде за автомобилните пътища от II и III клас. Системата ще обхване процесите на регистриране, структуриране и съхранение на данните за интензивността на автомобилното движение и ще се състои от сървърна и клиентска част. По проекта да бъде финансирана доставката и монтажа на 120 бр. автоматични устройства, записващи пътния трафик с операционен и анализиращ софтуер на пунктовете, дефинирани от Агенция “Пътна инфраструктура”.

Ценовите предложения ще бъдатотворени в 14.00ч., в зала 702, в сградата на АПИ.